UVODNIK

Prirodne katastrofe su prijetnja gdje god da se dogode. Ali kad pogode poslijeratno društvo, koje je već pod dubokim društveno-ekonomskim i političkim stresom, njihove posljedice postaju dalekosežnije nego što je pitanje ogromne cijene u životima, imovini i svakodnevnom životu. One razotkrivaju u svojoj razornoj destrukciji slabost institucija, neefikasnost vlade i često ravnodušnost i kratkovidost političara i tehnokrata.

Poplave u Bosni i Hercegovini su otkrile 'Zajedničku realnost' u kojoj je solidarnost među običnim građanima prevladala politički stvorene administrativne i etničke granice. Na vrhuncu krize i kasnije građani su pomagali građanima u odsustvu reakcije institucija. Ovo je sviju podsjetilo da je ideja o zajedničkim vrijednostima u zemlji i regiji jača nego ranije.

Međutim, dinamika i rezultati izbora u oktobru 2014. su pokazali da je ideja o jedinstvenoj zemlji, što je bit Daytonskog sporazuma, još uvijek više zamišljena nego stvarna.

Ovaj izvještaj dokumentuje posljedice poplava na različitim nivoima. Stoga se nadamo da će podstaći razmišljanja i dijalog o tome kako ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini mogu raditi zajedno na ponovnoj izgradnji njihove zemlje, ne samo poslije poplava, nego i poslije ljudske katastrofe koju je donio rat.

Ako treba da razumijemo posljedice, treba da razumijemo i njihove uzroke kako bismo osigurali da se poplave i njihove posljedice ne ponove. Kontekstualzirajući i vizualizirajući Otvorene informacije, nadamo se da ćemo ovu tragediju učiniti razumljivijom široj javnosti. Pozivamo vas da pregledate Specijalni izvještaj, kategoriju po kategoriju, kako biste mogli donijeti vlastite zaključke i opažanja.


ČINJENICE
Milion ljudi na Balkanu je pogođeno razornim poplavama koje su u Bosni uzrokovale razaranja 'koja se mogu mjeriti sa onim u ratu' 1992-1995. Kuće su srušene ili nestale u mulju i oborenom drveću. Mostvi srušeni. Razbacana trupla uginulih krava i drugih domaćih životinja ostala su u selima. Poplave su bile 'epskih - biblijskih' proporcija.

BiH VLASTI su poplave su dočekale potpuno nespremne:
prije nego što je išta učinjeno nekoliko bh. gradova već je bilo potpuno poplavljeno.Sedmicama prije poplava bilo je jasno da vodostaji rastu, da nema nasipa, da je civilna zaštita neorganizovana i bez adekvatne opreme i da bi sredstva namijenjena za te svrhe trebalo vratiti na račun s kojeg su povučena. Prirodna katastrofa je pokazala nefunkcionalnost države. Od 14 Vlada, desetine opština, dva entiteta i države, niko više ne zna ko je za šta zadužen i ko je odgovoran.

REPETICIJA TRAUME
Kao reakcija na poplave, ponovo su izronili psihološki efekti rata.Većini ovih ljudi je teško jer su izgubili sve u ratu, a taman kad su ponovo nešto stekli, zadesila ih je još jedna katastrofa. Za mnoge stanovnike Balkana ovo je druga situacija u životu u kojem ostaju bez svega. Psiholozi i psihijatri gledaju na to kao na repeticiju traume.

SOLIDARNOST
Poplave na Balkanu su izazvale masivni humanitarni odgovor bez presedana i tako izbrisale granice. Velika solidarnost građana bez obzira na entitetsku, političku i etničku pripadnost, koji su u ovim teškim trenucima bili jedinstveni i pokazali drugima kako bi svi u BiH trebali raditi ubuduće. Hrvatski muzičar i bloger je izjavio: 'Ovo je humanitarna revolucija!'

MEĐUNARODNA ZAJEDNICA:
Štete uzrokovane poplavama su prema procjenama EBRD, Svjetske banke i UN oko 1,3 milijarde eura. Bosni i Hercegovini će biti neophodna ogromna međunarodna pomoć kako bi mogla prevazići posljedice katastrofe. Međunarodna zajednica je bila ujedinjena u svojoj namjeri da pruži pomoć nastradalom području.

ZAJEDNIČKA STVARNOST
„Znanstvenici kažu da će regija zapadnog Balkana u idućim desetljećima biti pogođena ekstremnim vremenskim prilikama – poplavama, požarima, sušama… Zbog toga moramo raditi na prevenciji. Moramo imati planove i odgovarajuću infrastrukturu, raditi i na planovima rizika da se spriječi katastrofa. Vode se ne izlijevaju samo na jednome mjestu, već preko granica. Prevencija se mora raditi na regionalnoj razini.“ (Stephan Fuele, Komesar odgovoran za proširenje EU)

ZAJEDNIČKI NAPOR
„Svatko tko zna povijest ove regije zna zašto mi naglašavamo kako moramo regiju obnoviti zajedno. Potrebna je suradnja i na administrativnom i političkom planu, sustavi za uzbunu, koordinaciju odgovora. Prirodna katastrofa koja nas je pogodila nije poznavala granice, ali i da solidarnost susjeda kako unutar BiH, tako i regije te EU-a također nije poznavala granice.“ (Laurent Fabius, francuski ministar spoljnjih poslova)

BiH i Srbija su svjesne potrebe za unaprijeđenjem njihovih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, mehanizama i infrastrukture, stoga će razviti integrisano mapiranje rizika od poplava i procjenu mogućih šteta.

ZAKLJUČAK
Specijalni izvještaj o poplavama u maju 2014. ukazuje i na negativne i pozitivne posljedice i stavlja jedne pored drugih nemogućnosti i izazove sa kojim se treba nositi.

Iskustvo sa poplavama i odgovor na njih su vrijedne lekcije za budućnost Bosne i Hercegovine. To su:

Važnost civilnog društva kao prve linije odbrane od prirodnih katastrofa.

Uloga Interneta i društvenih mreža u unapređenju građanske odgovornosti. Ove alatke i aplikacije su korištene da informišu stanovništvo, animiraju volontere i koordiniraju građanski odgovor na krizu (hitna humanitarna pomoć, prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći i raščišćavanje).

Prirodne katastrofe ne poznaju granice; one su zajednička realnost i zajednički interes svih.

Samo koordinirani zajednički napor može osigurati zemljama Zapadnog Balkana da prevladaju buduće katastrofe i izazove 21. vijeka.


Ovaj izvještaj je napravljen za Dialogue - BiH2.0 – Dijalog.

Produkcija:
Autor: Miran Norderland i R2.1 tim
(www.resilience21.com)

EDITORIAL

Natural disasters are a challenge wherever they occur. But when they strike a post-war society, already under profound social-economic and political stress, their consequences go much deeper than merely a matter of enormous cost in lives, property, and daily life. They expose in their grinding destructiveness the weakness of institutions, the ineffectiveness of government, and all too often the indifference and short-sightedness of politicians and technocrats.

The Floods in Bosnia-Herzegovina also exposed a ‘Shared Reality’ in which solidarity among ordinary citizens prevailed over politically induced administrative and ethnic boundaries. At the peak of the crisis and in its aftermath it was citizens helping citizens in the absence of institutional response. This reminded everyone that the idea of shared values across the country and the region was stronger than before.

However, the October 2014 election dynamics and the results have reminded everyone that the idea of one country, the essence of the Dayton Agreement, was still more imagined than real.

This report documents the impact of the floods at different levels. In so doing we hope that it will stimulate a torrent of fresh dialogue on the way in which people across Bosnia-Herzegovina can work together to rebuild their country, not just after the floods, but after the human disaster that the war wrought.

To understand the consequences of the floods, we need to understand their causes to ensure that the floods and their consequences do not recur. By contextualising and visualizing Open Information regarding the floods and their impact, we hope to make this tragedy more comprehensible to a wide-ranging audience. We invite you to navigate the Special Report, category by category, so you can form your own conclusions.


FACTS
A million people in Bosnia and Herzegovina are affected by the devastating floods in the Balkans, which caused destruction as serious as that of the 1992-1995 war. Houses were destroyed or buried under mud and fallen trees. Bridges collapsed. Rotting, scattered corpses of cattle and other domestic animals were left in the villages. The floods were of "epic - biblical" proportions.

BiH AUTHORITIES were totally unprepared for the floods:
before anything was done several cities in BiH were completely flooded. For weeks before the flood, it was clear that the water levels were rising, that there were no levees, that civil defence was disorganized and under equipped and that the money that was designated for these purposes, but was ‘withdrawn’ prior to the crisis, should be returned to the designated accounts. The natural disaster revealed the sheer dysfunctional of this country. With 14 governments, dozens of municipalities, two entities and the federal government, no one really knows who is authorized to do what and who is responsible.

TRAUMATIC REENACTMENT
The psychological effects of the war have re-emerged in response to the floods. For many this is the second time in their lives that they have lost everything. Psychologists and psychiatrists refer to this as traumatic re-enactment.

SOLIDARITY
The floods in the Balkans launched an unprecedented humanitarian response that transcends national boundaries. The great solidarity of the citizens, regardless of their entity, political or ethnic background, who were united in these difficult times, demonstrated how everyone in BiH could conduct themselves in the future. A Croatian musician and blogger said: 'This is humanitarian revolution'.

INTERNATIONAL COMMUNITY
The damage caused by the floods is estimated by the EBRD, World Banka and UN at around 1.3 billion euros. Bosnia and Herzegovina will need tremendous international assistance to deal with the consequences of the disaster. The international community has been united in its commitment to respond to the damage caused by the floods.

A SHARED REALITY
„Scientists say that the Western Balkan region faces extreme weather in the coming decades - floods, fires, droughts... This is why we have to work on prevention. We need to have plans and adequate infrastructure, develop plans to prevent disasters. Waters are not overflowing in just one place, but across borders. Prevention has to be pursued at the regional level.“ (Stephan Fuele, Commissioner responsible for the enlargement of the EU)

JOINT EFFORT
„Anyone who knows the history of this region knows why we lay emphasis on rebuilding the region as a whole. Cooperation is required both at the administrative and political level - alert systems, coordinating responses. The disaster that hit us knew no boundaries.“ (Laurent Fabius, the French Minister of Foreign Affairs)

BiH and Serbia are aware they need to raise their disaster risk reduction capacities and improve their mechanisms and infrastructure, and therefore will develop integrated flood risk mapping and damage assessment.

CONCLUSION
This special report on the May 2014 floods demonstrates both the positive and negative consequences of this disaster, and has juxtaposed opportunities and challenges in dealing with it. The experience of the floods and the response to them offers some valuable lessons for the future of Bosnia and Herzegovina. These include:

The importance of civil society as a first line of defense against natural disasters.

The emerging role of the Internet and social media in advancing good citizenship. As these tools and applications were used to inform population, animate volunteers, and coordinate civic response to the crisis (emergency relief, collection and distribution of the humanitarian aid, and the clean-up).

Natural disasters know no borders; they are a shared reality and common interest of all.

Only a coordinated joint effort can ensure that the countries of the Western Balkans will be able to overcome the challenges of the 21st century.


Special report was produced for Dialogue – BiH2.0 - Dijalog.

Produced by:
Author: Miran Norderland and R2.1 team
(www.resilience21.com)


U MAJSKIM POPLAVAMA U BOSNI I HERCEGOVINI,

prema preliminarnim podacima Ministarstva sigurnosti BiH, 950.000 ljudi pogođeno je poplavama, 10.000 kvadratnih kilometara zemlje je uništeno u više od 50 opština u celoj državi. Oko 42.500 osoba je evakuisano iz kriznih područja, dok ih je više od 20.000 smešteno u kolektivne centre i kasarne. Ljudi su bili zarobljeni u stanovima i kućama bez vode i struje a neki čak i bez hrane i pitke vode. Više od 250 škola, zdravstvenih i drugih javnih ustanova je oštećeno, Šteta u BiH iznosi 5 do 10 posto GDP-a zemlje. Ekonomski analitičari kažu da BiH predstoji dugotrajan i težak oporavak. Vlast na nivou države već je javno poručila da obnova prevazilazi njihove mogućnosti.

IN FLOODS IN MAY IN BOSNIA AND HEZEGOVINA

according to preliminary data from the Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina, 950,000 people were affected by the floods, and 10,000 square kilometers of land have been destroyed in more than 50 municipalities throughout the country. Around 42,500 people were evacuated from crisis areas, while more than 20,000 were housed in collective centers and barracks. People were trapped in their homes without water or electricity, some of them even without food and drinking water. More than 250 schools, hospitals and other public facilities were damaged, and the damage in BiH is 5 to 10 percent of its GDP. Economic analysts say that BiH is facing a lengthy and difficult recovery. The government has already publicly announced that rebuilding is beyond their capacity.

MINSKA POLJA

Mine i eksplozivne naprave iz rata na Balkanu 90-ih godina nalaze se u poplavljenoj zoni velikoj 800 kvadratnih kilometara, što operacije čišćenja čini skupim i delikatnim.Rizik od mina povećan je nakon poplava i klizišta, usljed pomjeranja minskih polja, piše u izvještaju, navodeći da situacija postaje kritična jer je ugroženo oko 800 km2.

© bih-x.info

MINE FIELDS

Mines and explosive devices from the Balkan war of the 1990s are located in the flooded zone, which covers 800 square kilometers, making the cleanup expensive and delicate. The risk of mines is now greater after the floods and landslides because the minefields have shifted, according to a report which states that the situation is becoming critical with some 800 square kilometers deemed unsafe.

PLODNO TLO GOTOVO DA NE POSTOJI

„U FBiH je bilo zasijano 79.304 hektara zemlje, a poplavljeno je 27.944 hektara. Proizvodnja mlijeka, mesa, povrća i voća gotovo da je u potpunosti dovedena u pitanje. Plodno tlo gotovo da i ne postoji. O posljedicama se sigurno s pravom može tvrditi da će se one osjećati u poljoprivredi narednih pet do sedam godina. S pravom se može tvrditi da su posljedice ravne onim ratnim.“

© oslobodjenje.ba (Amer Kajmović)

IMPACT ON FOOD PRODUCTION

“In the Federation, 79,304 hectares of land were sown, and 27,944 hectares were flooded. The production of milk, meat, vegetables and fruit is almost completely compromised. Fertile soil is almost nonexistent. The consequences for the agricultural economy can be expected to last for the next five to seven years. It can be argued that the consequences are equal to those of the war.”

ŽIVOTINJE

Samo na prostoru Federacije BiH tokom poplava je uginulo 263.788 životinja, a uništena je skoro trećina zasijanih površina. "Moramo što prije osigurati stočnu hranu. Izgubili smo 1.100 grla stoke i kompletne prve usjeve. Štete su milionske“. Klix.ba (Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS-a)

© vijesti.ba

ANIMALS

In the Federation of Bosnia and Herzegovina only, 263,788 animals drowned in the floods, and nearly a third of the sown area was destroyed. "We have to secure livestock feed as soon as possible. We have lost thousands of animals and our crop is washed away. Damages run in millions“. Klix.ba (Vladimir Usorac, President of the Agricultural Society in RS)

KLIZIŠTA

"Komisija je popisala štetu, ali niko nije rekao da li se u kući uopšte smije stanovati. Živimo ovdje na sopstvenu odgovornost.“ www.dw.de (Maja Čolaković,Topčić Polje)

© velkaton.ba

LANDSLIDES

“A commission assessed the damage, but no one said whether the house was safe to live in. We live here on our own responsibility." www.dw.de (Maja Čolaković,Topčić Polje)

TWITTER & FACEBOOK

„U prvim danima tviteraši, rafteri i volonteri su bili jedini koji vode ovu državu“, jedan je od tweetova koji je najbolje opisao situaciju. Ljudi su se organizovali putem društvenih mreža, i ne samo da su prikupili pomoć, nego su i spašavali ljudske živote. Vlast se probudila nakon nekoliko dana. (Radiosarajevo.ba / Radio Slobodna Evropa)

TWITTER & FACEBOOK

“In the beginning, Twitter users, rafters and volunteers were the ones who really ran the country,” says one of the tweets that best describe the situation. People organized themselves via social networks, and not only did they collect aid, but they also saved lives. The authorities woke up after a few days. (Radiosarajevo.ba / Radio Slobodna Evropa)

SPASIOCI U KRIZI

"UNDP i USAID su rafting klubove podržavali kroz projekte turizma i zaštite životne sredine, a tako stvoreni kapaciteti u klubovima su u toku poplava bili ključni za uspješno spasavanje života i dobara. Poplave koje su nas nedavno zadesile naglasile su potrebu za jačanjem sistema za spasavanje u vanrednim sitacijama i provođenjem mjera adaptacije na klimatske promjene koje su već evidentne i kod nas".

© jabuka.tv (Domagoj Ledić)

RESCUERS IN CRISIS

“UNDP and USAID have supported rafting clubs through tourism and environmental projects, creating capacity in those clubs, which during the floods was vital for the successful saving of lives and property. The floods that recently took place have highlighted the need to strengthen the rescue system for emergency situations and implement policies for adjusting to climate change,which is already apparent in our country.”

BH VLASTI su poplave su dočekale potpuno nespremne

- prije nego što je išta učinjeno nekoliko bh. gradova već je bilo potpuno poplavljeno. Vanredno stanje u Federaciji proglašeno je u večernjim satima 14. maja nakon paničnih poziva ljudi s terena kada je Maglaj već bio skroz pod vodom, a u RS-u nakon dugog oklijevanja tek 17. maja kada je dobar dio tog entiteta bio potopljen. Sedmicama prije poplava bilo je jasno da vodostaji rastu, da nema nasipa, da je civilna zaštita neorganizovana i bez adekvatne opreme. RAČUNI CIVILNE ZAŠTITE: Posebno je sramotna činjenica da su računi entitetskih Civilnih zaštita u vrijeme kada su se desile poplave bili prazni. Prirodna katastrofa pokazala svu nefunkcionalnost države. Od 14 Vlada, desetine opština, dva entiteta i države, niko više ne zna ko je za šta zadužen i ko je odgovoran.Osim toga, da je u nastaloj situaciji i koordinacija raznih nivoa vlasti u BiH u saniranju šteta bila je jako loša. SISTEM JAVNOG UPOZORAVANJA: Nema sirena za upozorenje.

THE BIH AUTHORITIES were totally unprepared for the floods

- before anything was done several cities in BiH were completely flooded. A state of emergency in the Federation was declared on May 14 in the evening, after terrified phone calls from people on the ground, after Maglaj was already completely under water. For weeks before the flood, it was clear that the water levels were rising, that there were no levees, that civil defence was disorganized and under equipped and what is especially disgraceful is the fact that at the time of the floods the bank accounts of the entities’ civil defense were completely empty. The natural disaster revealed the sheer dysfunctionality of this country. With 14 governments, dozens of municipalities, the two entities and the federal government, no one really knows who is authorized for what and who is responsible. Besides, this situation has shown that the coordination between the various levels of government in dealing with the damage is very poor. PUBLIC ALERT SYSTEM: The alarms were not sounded.

KORITA I OBALE VODOTOKA

se nedovoljno uređuju i kontinuirano su izložene neplanskom djelovanju ljudskog faktora. Malo gdje se kontrolisalo provođenje radova i aktivnosti koje mogu narušiti stabilnost terena na padinama, što pokazuju brojni primjeri klizišta i razaranja objekata.

© abcnews.go.com (Darko Vojinovic)

WATER BASINS AND BANKS

are inadequately maintained and continually exposed to human interference. Maintenance was rarely controlled, just like activities that could threaten the stability of the terrain on the slopes, which is evident from the numerous landslides and destroyed buildings.

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH: RASPODJELA SREDSTAVA...

"Kao Ministarstvo sigurnosti BiH, najviše aktivnosti vodili smo na sigurnosnom aspektu i učestvovali u kontroli raspodjele sredstava koja dolaze zračnim putem u BiH. Tačno je da veliki dio pomoći koji je došao nije upraćen u sistemu i načinu raspodjele. A, puno je robe koja je ušla: govori se čak o hiljadama tona hrane i drugih potrepština. No, mi nemamo kapaciteta, mogućnosti niti dovoljno zakonske regulative da bismo vršili kompletan nadzor". Političke odluke su očigledno presudile i prilikom dodjele pomoći od strane federalne Vlade.

© Oslobodjenje.ba

BiH MINISTRY of SECURITY: AID DISTRIBUTION...

“Most of our activities, as the BiH Ministry of Security, were directed to security, and we are involved in controlling the distribution of aid arriving by air to BiH. It is true that a large portion of aid was not stocktaken in the system. And a lot of goods came in: indeed, thousands of tons of food and other necessities are mentioned. However, we do not have the capacity or legal means for rigorous supervision.” Political decisions obviously played a part in the federal government’s aid distribution.

HUMANITARNA POMOĆ

Zbog izostanka mehanizma koordinacije ne samo da je javnost ostala uskraćena za brojne informacije o tome gdje je i kome je usmjerena pomoć koja pristiže iz inostranstva nego se postavlja i pitanje u kojoj mjeri pomoć stiže do onih kojima je najpotrebnija, odnosno ko vrši procjenu kome je i koja vrsta pomoći potrebna.

© Agencija Anadolija

HUMANITARIAN AID

Due to the lack of coordination mechanisms, not only is the public deprived of information about where and to whom the aid that arrives from abroad is going, but also to what extent the aid reaches those who need it most and who evaluates what kind of aid is needed.

AERODROM

U periodu od 20. do 28. maja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, procesuirano je pet humanitarnih pošiljki pomoći za BiH (166.313 kg karga), odnosno pružena je potpuno besplatna usluga prihvata i otpreme sedam zrakoplova humanitarne pomoći procesurirano bez taksi.

© portal24h.ba

AIRPORT

From May 20 to May 28, the Sarajevo International Airport processed five shipments of humanitarian aid to BiH (166,313 kg of cargo), that is to say, seven aircrafts of humanitarian nature were processed completely free of charge.

AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE

Zaštita od poplava je odavno na alarmantno niskom nivou, te je iz podataka Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva, koji godinama stoje na službenim stranicama te agencije, davno upozoreno da bi bujanje rijeka izazvalo poplave velikih razmjera.

© Brzevijesti.ba

THE SAVA RIVER BASIN AGENCY

Flood protection has long been at an alarmingly low level, and the data from the Sava River Basin Agency in Sarajevo, available for years on the Agency’s website, long ago warned that if the water should rise there could be major floods.

NOVE POPLAVE IZNENADILE SU SVE

U novonastaloj situaciji lokalne zajednice prepuštene su same sebi, državni vrh na odmorima, građani spašavaju ono što se spasiti može.

© klix.ba (Elmedin Mehic)

THE NEW FLOODS SURPRISED EVERYONE

In this new situation the local communities are left to fend for themselves, the state administration is on vacation and the locals are rescuing whatever they can.

NOVE POPLAVE: PROGLAŠENO STANJE PRIRODNE NESREĆE NA HITNOJ TELEFONSKI ODRŽANOJ SJEDNICI VLADE

Vlada Federacije BiH danas je na 58. hitnoj i telefonski održanoj sjednici donijela Odluku o proglašenju stanja prirodne i druge nesreće na području Federacije BiH zbog obilnih kišnih padavina koje su prouzrokovale izlijevanje rijeka i bujičnih potoka iz svojih korita, izazivajući plavljenje velikog broja infrastrukturnih objekata, objekata stanovanja i poljoprivrednog i drugog zemljišta na području Federacije BiH.

© tuzlanskilist.ba

NEW FLOODS: STATE OF EMERGENCY DECLARED IN A GOVERNMENT MEETING HELD BY TELEPHONE CONFERENCE

The Government of the Federation of Bosnia and Herzegovina decided today at its 58th meeting, held by telephone conference, to declare a state of emergency in the Federation due to heavy rainfall that caused the rivers and streams to overflow their banks, flooding a large number of facilities, homes, arable and other land in the BiH Federation.

NOVE POPLAVE - PROTESTI

"Ovdje smo da pokrenemo taj proces i da se naši problemi riješe. Ovdje smo da im budemo kalendar jer oni su izgubili i kompas i kalendar. Tražimo pod hitno da se državna zemlja stavi na raspolaganje ljudima koji su ostali bez kuća jer šta će nam kuće kad ih nemamo gdje staviti? Želimo tlo prvo, pa kuće i onda sve ostalo što je potrebno. Najugroženiji su oni čije su kuće porušene i što su ovdje u šatorima." Klix.ba (Sadudin Tutnjić, Željezno Polje)

© tvsa.ba

NEW FLOODS - PROTESTS

“We are here to get this process started so that our problems can be solved. We came here to act as their calendar because it seems they have lost all sense of direction and time. We are asking that state-owned land be made available to people who lost their homes, because what good are houses if you’ve got nowhere to put them? We want land first, then houses and everything else that’s needed. The most vulnerable are those whose houses were destroyed and they are here sleeping in tents.” Klix.ba (Sadudin Tutnjić, Željezno Polje)

NOVE POPLAVE - BLOKADA PUTA

OGORČENI NA OPĆINSKU VLAST jer su se cijelo ljeto branili od poplava, a na kraju izgubili bitku.

© radiosarajevo.ba

NEW FLOODS - ROADBLOCK

Throughout the summer people have been defending themselves against the floods, eventually losing the battle.


POSLJEDICE

“Socioekonomske posljedice tek će se početi osjećati, no već sada se može pretpostaviti da je trošak zbog štete nastale od poplava veći nego trošak štete nastale u ratu koji je podijelio Jugoslaviju. Riječ je o milijardama”, izvještava The New Yorker podsjećajući kako je za mnoge stanovnike Balkana ovo druga situacija u životu u kojem ostaju bez svega.

CONSEQUENCES

“The socio-economic repercussions will take time to assess, but there are already estimates that the cost of the damage caused by the floods will exceed that of the wars that split Yugoslavia, and is estimated in the billions,” The New Yorker reports, reminding us that for many locals this is the second time in their lives that they have lost everything.

OTPAD

Poslije povlačenja vode, ostali su cijeli enterijere izbačeni na ulicu u obliku manjih deponija smeća od namještaja, kuhinja, stolarija i svih ostalih stvari što su mogle biti na prvim spratovima kuća. Uništena dvorišta, počupano drveće i ljudi koji hodaju sa maskama na licima.„Želim spasiti djecu odavde. Ovdje je veliko zagađenje.Kada ujutro ustanete i izađete vani, ne možete disati.“

DEBRIS

After the water withdrew, household items were thrown out onto the streets, forming small garbage dumps of furniture, dining room sets, woodwork and other things you find on the ground floor of houses. Yards were destroyed, trees uprooted and people were walking around wearing masks. “I want to get my children out of here. The air is highly polluted. When you get up in the morning and go out there, you can’t breathe.”

GRADSKE DEPONIJE

Gradska deponija u kojoj su poplave odnijele dio zaštitnog zida pa se smeće razlilo duž korita rijeke Drinjače nizvodno prema Željezniku.

© Fokus magazin

CITY LANDFILLS

The town landfill where the flood tore down part of the bulwark so the garbage spilled along the Drinjača River down to Željeznik.

DOŠLO JE DO PREZASIĆENJA ZEMLJIŠTA, TLO NE MOŽE DA PRIMI TOLIKO VODE!

Poplavljena područja su zagađena niklom, hromom, kadnijem, živom. 10 posto područja Federacije BiH može smatrati onečišćenim ili zagađenim, a da je na 60 posto područja utvrđen prekogranični nivo nikla, čije su se vrijednosti kretale i do 1.900 miligrama po kilogramu.

© avaz.ba

THE GROUND IS WATERLOGGED, IT CANNOT SOAK UP SO MUCH WATER!

Many of the flooded areas are contaminated with nickel, cadmium, mercury. Ten percent of Bosnia and Herzegovina can be considered polluted or contaminated, and 60 percent of the territory contains harmful levels of nickel, with values ranging up to 1,900 mg/kg.

SPALIONICE

Srbija i Hrvatskaestavilsvoje spalionice za uginule životinje na raspolaganje jer BiH nema nijednu.

© pogled.ba

INCINERATORS

Serbia and Croatia offered their incinerators for dead animals since BiH has none.

ZAGAĐENJE NA ULICAMA, LJUDI HODAJU SA MASKAMA NA LICU

© krupljani.ba

POLLUTION ON THE STREETS, PEOPLE WALKING AROUND WEARING MASKES

ZMIJE OTROVNICE

U Šamcu su se pojavile zmije otrovnice, navode iz Uprave civilne zaštite.

© depo.ba/FENA

VIPERS

In Šamac poisonous snakes appeared, according to the Civil Protection Administration.

OSIGURANJE

Ovih dana pojavila se informacija da preduzeća, koja su osigurala svoju imovinu i stradala u poplavama, neće moći naplatiti osiguranje jer se ono ne isplaćuje kada se proglasi vanredno stanje. No, iz osiguravajućih kuća poručuju da je malo osiguranika jer privrednici i poljoprivrednici nisu bili dovoljno informisani da se mogu osigurati. (www.slobodnaevropa.org)

© depo.ba/FENA

INSURANCE

Rumors circulated that businesses that that businesses that insured their property and were affected by the floods will not be able to collect insurance because it is not paid when a state of emergency is declared. But the insurance companies say there are very few insured because business owners and farmers were not sufficiently aware that they could be covered by insurance. (www.slobodnaevropa.org)

MINE

Svakodnevno dolazi do pomijeranja mina i drugih neeksplodiranih sredstava u ovoj regiji. Karakteristično je da su pomjerene i ručne bombe što također predstavlja rizik za stanovništvo.

© Bih-x.info

MINES

Across the affected area, mines and other unexploded ordnance, including hand grenades, are shifting in the ground daily - posing a great risk to the population.

HUMANITARNA POMOĆ

Gdje završava humanitarna pomoć za BiH:?Odlučuje pošiljalac, država tek koordinira.

© 24sata.info

HUMANITARIAN AID

Where does humanitarian aid to BiH end up? The sender decides, the government only coordinates.

MALINE

Žepče Polje je najpoznatiji kraj u Bosni i Hercegovini po proizvodnji malina i većini mještana to je bio i jedini izvor prihoda. Bilo bi teško sada obučavati dobrovoljce. Otkupljivači su obećali i pomoć u berbi i da će nam kupiti cjelokupni rod kao prvu klasu, ali još nije određena cijena. Čeka se da to urade u Srbiji, koja diktira svjetsku cijenu. Problem je dostaviti i ambalažu za berbu, a podrške nema. Loši putevi malinarima će umnogome otežati i transport bobičastog voća do hladnjača.

THE RASPBERRIES

In Bosnia and Herzegovina Žepče Polje region is best known for its raspberry production which was the only source of income for most locals. It would be difficult to train volunteers now. Buyers have promised to help in the harvest and that they will buy up the entire output as Class A, but the price is not set yet. They are waiting for Serbia, which dictates the world price,to do it. It’s also difficult to deliver packaging for the harvest, and we are getting no support. Bad roads will greatly complicate the transport of berries to freezers.

BESPLATNO PRANJE VEŠA

U Šamcu, teško pogođenom poplavama, na platou ispred marketa "Bingo" postavljen kontejner sa četiri mašine za pranje veša u kojima se može besplatno oprati veš.Iz općinskog Štaba za vanredne situacije navode da se veš može besplatno oprati od 9.00 do 12.00 i od 13.00 do 17.00 sati.

FREE LAUNDRY

In Šamac, which was severely hit by the floods, in front of the “Bingo” store a container was set up with four washing machines where people can do their laundry for free. The municipal Center for Emergency Situations said that the washing can be done free of charge from 9 to 12 AM and from 1 to 5 PM.

DEKONTAMINACIJA

U prvoj fazi, koja je upravo u tijeku, potrebno je dekontaminirati područje takozvanim DDD mjerama - dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom.U prvoj fazi, koja je upravo u tijeku, potrebno je dekontaminirati područje takozvanim DDD mjerama - dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom. Sve što je bilo u kontaktu s poplavnom vodom smatra se opasnim po zdravlje jer je ustanovljeno kako su u vodi prisutne brojne bakterije poput fekalnih ešerihija koli. Mnoge od njih izazivaju ozbiljne zdravstvene probleme, a zaražen je otpadni mulj, ali i namještaj, zidovi...

DECONTAMINATION

In the first stage, which is now in progress, it is necessary to decontaminate the area using the so-called DDD measures - disinfection, disinsection and deratization. Everything that came into contact with flood water is considered hazardous because this water was found to contain numerous bacteria such as fecal E. coli. Many of these cause serious health problems, and not only is sewage sludge contaminated, but also furniture and walls...

Preventivno djelovanje radi sprečavanja nelegalnog prometa i zloupotreba trenutne situacije uzrokovane poplavama

Obaveza subjekata u poslovanju sa hranom, na osnovu odredbi Zakona o hrani, jeste da osiguraju zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda u svim fazama proizvodnje, prerade, obrade i distribucije, te da sprovode sistem samokontrole u objektima u kojima posluju. Nepoštivanje zakonom propisanih mjera predviđene rigorozne upravne i kaznene mjere.

© Ahencija FENA

Preventive action against illicit trafficking and exploitation of the current situation caused by the floods

The duty of operators in the food industry, in accordance with the provisions of the Food Act, is to ensure the safety of raw materials and products at all stages of production, processing, treatment and distribution, and to implement a system of self-control in the locations in which they operate. Failure to comply with these provisions may result in legal action.

ISUŠIVAČI

Ne može se odjednom uključiti2000 isušivača jer bi to izazvalo kolaps u opskrbi strujom! Zbog toga će se kuće isušivati čak godinu i po dana…(Globus / Jutarnji.hr)

© Tuzlanski.ba

DEHUMIDIFIERS

You cannot turn 2000 dehumidifiers on at once, because it would cause a power supply collapse! For this reason houses will be dehumidified for up to a year and a half...(Globus / Jutarnji.hr)

ČIŠČENJE POSLIJE POPLAVA

Volonteri čiste dvorišta, unutrašnjosti kuća, prikupljaju i sortiraju otpad koji se potom odvozi na privremena odlagališta. Sve što se bude moglo reciklirati, reciklirat će se. Kada se sav otpad makne, kuće će biti tretirane dezinfekcijskim sredstvima i tek tada, zapravo, prestaju biti opasne po zdravlje ljudi. No, trenutačno još nije ni uklonjena svaka lešina, te se volonteri i djelatnici Ministarstva poljoprivrede bore kako bi se lešine uginulih životinja što prije maknule s javnih površina, jer predstavljaju opasnost od zaraze.

© oslobodjenje.ba

CLEARING AFTER THE FLOODS

Volunteers are clearing the yards, houses, collecting and sorting waste that will be taken to a makeshift landfill.Everything that can, will be recycled. Once all waste is removed, the houses will be treated with disinfectants and only then will they no longer be dangerous to human health. However, at present not every carcass has been removed, so the volunteers and the Ministry of Agriculture staff are trying to remove all animal carcasses from public places, because they pose a risk of infection.

PSIHOLOŠKA POMOĆ

Mnogim žrtvama poplava je teško pala jer su izgubili sve u ratu, a taman kad su ponovo nešto stekli, zadesila ih je još jedna katastrofa. Do sada su 22 psihologa volontera pružala pomoć centrima za mentalno zdravlje u FBiH na podršci i pomoći osobama koje su pogođene traumatskim događajem tokom poplava: „Onima koji su pogođeni kriznim događajem potrebno je pružiti utjehu, zaštitu od dodatnih patnji, zbrinjavanje tjelesnih potreba, zbrinjavanje vezano za ranije liječenje, spajanje sa članovima porodice ukoliko su odvojeni, izražavanje osjećaja koja su trenutna, i povezivanje osoba s timovima stručnjaka u domovima zdravlja ukoliko su te reakcije dugotrajne i značajno neprilagođene".

REPETICIJA TRAUME

Psiholozi i psihijatri govore i o repeticiji traume. Timovi na terenu susreću osobe koje su ranije traumatizirane, posebno ratna trauma i koje sada doživljavaju ponovnu traumatizaciju i pogoršanje svog psihičkog stanja.

AMERIČKA PSIHOLOGINJA:

"Ljudi u BiH su jaki i otporni, i ja radim baš na toj otpornosti. Ali ponekad svi dođu do krajnje tačke izdržljivosti".

PSYCHOLOGICAL SUPPORT

Many flood victims are having a difficult time, having lost everything in the war, and just when they started building something up again, another disaster struck. So far, 22 volunteer psychologists have helped the mental health centers in the Federation in providing assistance and support to people affected by traumatic events in the floods:“Those affected by the crisis need consolation and protection from further suffering, their physical needs need to be met, they need care related to previous treatment, reunification with family members if they are separated, help in expressing their current feelings, and they need to be put in touch with teams of experts in health clinics if their reactions are long-lasting and if they are suffering from severe personality disorders.”

TRAUMATIC REINACTMENT

Psychologists and psychiatrists talk about traumatic reenactment. On the ground, they meet people who were traumatized previously, especially in the war, and who are now again experiencing trauma and mental health deterioration.

AN AMERICAN PSYCHOLOGIST:

"The people in BH are strong and resilient, and I’m working on that resilience. But everyone reaches a breaking point at one time or another.”

WORLD VISION BiH: KUTAK ZA DJECU

"Ti prostori će ponuditi sigurno okruženje za djecu kao podrška u oporavku od traume i šoka. U svakom „kutku“ radit će kvalifikovano osoblje koje će za djecu organizirati kreativne, obrazovne i sportske aktivnosti, sve do početka školske godine".

© World Vision

WORLD VISION BH: CHILDREN’S CORNER

“These facilities will provide a safe environment for the children, helping them recover from trauma and shock. Each “corner” will be covered by qualified staff who will organize creative, educational and sports activities for the children, until the school year begins”.

Dječica iz obdaništa u Kesenumi u Japanu, mjestu, koje je 2011. godine bilo pogođeno velikim zemljotresom i razornim cunamijem,

pokazali su svoju zahvalnost djeci iz Bosne i Hercegovine: 2011.g. su iz cijelog svijeta, pa tako i iz naše zemlje, dobili poruke ljubavi i podrške, a sada, kada je prirodna katastrofa pogodila i BiH, mali Japanci su sjetili se svojih prijatelja„Hvala vam za riječi utjehe, koje ste nam dali kad smo mi patili – Sad je vrijeme da mi vama damo ljubav i podršku.“

© Klix.ba

Children from a Kesennuma kindergarten in Japan, a place hit by the huge earthquake and devastating tsunami

showed their appreciation to children from Bosnia and Herzegovina: in 2011 from all around the world, including from our country, they got messages of love and support, and now, when natural disaster struck in Bosnia, the Japanese kids remembered their friends, “Thank you for your words of encouragement which you sent us when we were suffering - now is the time for us to send you our love and support.”

DJECA šalju poruke podrške

za drugove i drugarice u poplavljenim područjima: Ne brinite vaša odjeća se može oprati u mašini! Nemojte se sekirati, poplave će proći, samo je važno da ste vi uredu! Nemoj se brinuti mi ćemo to sve popraviti!

© Unicef.org

CHILDREN send their messages

of support to their friends in the flooded areas: Don’t worry about your clothes, they can be washed in a washing machine! Don’t worry, the floods will pass, what it is important is that you are all right! Do not worry, we will fix everything!

Dječiji junak Barimba

lik omiljene lutkarske serije u domaćoj produkciji, u novoj epizodi razgovara o tome šta se desi nakon poplava, te koje sve opasnosti vrebaju djecu i kako se od njih zaštititi.

© Radiosarajevo.ba

Children’s TV character Barimba

from the popular Bosnian puppet show, speaks in the latest episode about what happens after flooding and of the dangers that children face and how to stay safe.

VRIJEME

„Nema dana ni sata za nas. Za nas vrijeme ne postoji. Vrijeme nas uopšte ne interesuje. Ustanemo ujutro, čistimo, peremo.“

© Klix.ba (Photo: Nedim Grabovica)

TIME

“We don’t count days and hours. Time doesn’t exist for us. We’re not interested in time at all, everything has stopped. We get up in the morning, we clean, we wash.”

SOLIDARNOST SA DRUGIM LJUDIMA JE JEDINA MOGUĆNOST OPSTANKA

''Ko će kome, ako nećemo pomagati jedni drugima. Vlasti ništa ne rade, Dobojlije su klonule duhom, ali moramo se smijati da ne bi poludjeli''.

© Novovrijeme.ba

SOLIDARITY WITH OTHERS IS THE ONLY CHANCE OF SURVIVAL

“Who can you count on if not the people around you? The authorities are not doing anything, the people of Doboj are dejected, but we have to laugh so we don’t lose our minds”.

KUĆNI LJUBIMCI- Savjet stručnjaka

"Sa psom se ponovno treba sjediniti smireno. Pas će biti zbunjen, a naša panika mu samo otežava. Kad se ponovno sretnete, duboko udahnite, opustite se i dajte psu da vas pomiriše. Poručujete psu – idemo dalje zajedno i zajedno ćemo shvatiti kako, iz dana u dan."

© Večernji list.hr

PETS- Expert advise

“One should reunite with the dog calmly. The dog will be confused, and our anxiety only makes thing harder for it. When you meet again, take a deep breath, relax and let the dog smell you. Say to the dog – we’ll proceed together and together we’ll figure it out, day by day.”

BIH NA KOLJENIMA BEZ POMOĆI EVROPE I SVIJETA

"Štete nastale od poplava se prema prvim procjenama mjere u milijardama dolara te je jasno da će Bosni i Hercegovini biti neophodna ogromna međunarodna pomoć kako bi mogla prevazići posljedice katastrofa. Odmah po izbijanju razarajučih poplava u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, skoro sve članice Evropske unije, kao i Sjedinjene Države, Turska i još mnoge zemlje, ponudile su novčanu pomoć, kao i podršku i pomoć putem svojih sistema civilne zaštite. Milioni maraka donacija pomoći, šleperi sa hranom i ostalim donacijama te desetine spasilaca i humanitarnih radnika koji su stigli u našu zemlju, rezultat su spremnosti Evropske unije i drugih prijateljskih zemalja da države pogođene poplavom ne ostave na cjedilu.BiH treba 'new deal', bez toga joj nema spasa."

BIH ON ITS KNEES WITHOUT THE HELP OF EUROPE AND THE WORLD

"According to preliminary estimates the damage caused by the floods will cost billions of dollars and it is clear that Bosnia and Herzegovina will need tremendous international assistance to deal with the consequences of the disaster. Immediately after the devastating floods hit BiH, Serbia and Croatia, almost all EU members as well as the United States, Turkey and many other countries offered financial assistance and the support of their civil defense systems. Millions of marks in donations, trucks with food and other aid and the dozens of rescuers and relief workers who arrived in our country, are the result of the will of the EU and other friendly nations not to leave the afflicted countries in the lurch. BiH requires a ‘new deal’; without it there is no hope."

JAPANSKI AMBASADOR U BiH

"Od političara se također očekuje da razmisle koji je najbolji način da se utrošak javnih prihoda iskoristi za dobrobit građana, posebice onih koji su pretrpjeli najveće štete tijekom nedavnih poplava. Samo kada ovi uvjeti budu ispunjeni Japan će biti u mogućnosti pomoći BiH".

© Jutarnji.hr (screenshot)

THE JAPANESE AMBASSADOR TO BiH

“Politicians are also expected to think of the best way to utilize public revenues for the citizens’ benefit, especially for the benefit of those who suffered the greatest damage in the recent flooding. Only after these conditions are met, will Japan be able to help Bosnia and Herzegovina.”

UNDP

240 000 američkih dolara ZA DEZINFEKCIJU,DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU

UNDP

240,000 DOLLARS FOR DISINFECTION, DISINSECTION, DERATIZATION

MEĐUNARODNI TIMOVI ZA KATASTROFU

Bespilotne letjelice mapiraju minska polja i stanje brana.Misija pružanja pomoći organizirana je u sklopu evropskih istraživačkih projekata ICARUS (razvoj robotičkih sposobnosti za operacije potrage i spašavanja) i TIRAMISU (humanitarno deminiranje). Oba projekta koordinira belgijska Kraljevska vojna akademija. Belgijska Kraljevska vojna akademija (RMA), kao dio mehanizma civilne zaštite EU. Učešće Univerziteta Vrije iz Brisela ostvarilo se putem projekta SAFEDEM koji je finansirala evropska Svemirska agencija, navodi se u izvještaju ICARUS.

© Udrimuski.ba

INTERNATIONAL DISASTER TEAMS

UAVs are mapping minefields and the condition of the dams. The aid mission is organized within the European research project ICARUS (developing assistive robotic tools for search and rescue operations) and TIRAMISU (humanitarian demining). Both projects are coordinated by the Belgian Royal Military Academy (RMA), as part of the EU’s civil protection mechanism.The Vrije Universiteit Brussel is assisting through the SAFEDEM project funded by the European Space Agency, said ICARUS in a statement.

OSCE

Misija OSCE-a je, reagujući na prirodnu katastrofu, izvršila izmjenu svojih programskih aktivnosti da bi ponudila potrebnu i pravovremenu pomoć. To je bilo učinjeno unutar sveukupnih cijeva Misije usmjerenih ka promovisanju stabilnosti putem pružanja podrške razvoju sistema uprave, pravosuđa i obrazovanja koji poštuju ljudska prava.

OSCE

The OSCE Mission, responding to the disaster, made changes to its program activities to offer necessary and timely assistance. This was done within the Mission’s overall objectives of promoting stability by supporting the development of systems of administration, judiciary and education which respect human rights.

DONATORSKA KONFERENCIJA

"Nit vodilja ove konferencije će biti saradnja i solidarnost nasuprot prirodnoj katastrofi.“

© Front

DONOR CONFERENCE

“The basic idea of this conference will be co-operation and solidarity against the disaster.”

MEĐUNARODNI TIMOVI

Više od 400 spasilaca iz država-članica EU je uključeno u hitne akcije spasavanja.Poljski tim sa 37 pripadnika ispumpava vodu iz tog grada, francuski tim sa tri pripadnika izvlači vodu iz objekata i podruma, njemački tim sa 12 pripadnika radi na snabdijevanju grada vodom, danska ekipa je angažovana na prečišćavanju vode i njene podjele stanovništvu, stigao specijalni britanski tim za slučajeve poplava,dok je turski tim s četiri specijalna vozila angažovan na pranju ulica, a pomaže i 100 pripadnika Oružanih snaga BiH.

© Radiosarajevo.ba

INTERNATIONAL TEAMS

More than 400 rescue workers from EU member states are participating in emergency rescue operations. A 37-strong Polish team pumps the water out of the city, a three-man French team drains the water from buildings and cellars, a 12-member German team is working on supplying the city with water, the Danish team is responsible for purification and distribution of water to the citizens, special team for emergency in floods from UK, arrived, while a Turkish team with four special vehicles is washing the streets, with 100 members of the BiH Armed Forces helping them.

AUSTRIJSKA SAVEZNA VOJSKA

Humanitarni kontingent pomoći austrijske Savezne vojske od danas snabdijeva Orašje i okolna poplavama teško pogođena mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj dnevno sa 240.000 litara pitke vode za ljude i životinje, saopćeno je iz austrijske ambasade u BiH. 50 000 ljudi i životinja u kriznom području svakodnevno će biti snabdjeveni pitkom vodom.Članovi jedinice za zaštitu u okolnostim katastrofa pri austrijskoj Saveznoj vojsci su specijalisti za analizu vode i kontrolu kvalitete vode za piće.

© ostraluka.com

THE AUSTRIAN ARMED FORCES

A humanitarian contingent of the AustrianFederal Army as of today is supplying Orašje and surrounding flooded areas of the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska with 240,000liters of drinking water for humans and animals daily, announced the Austrian Embassy in BiH. Some Drinking water will be provided for some 50,000 people and animals daily. Members of the Austrian Forces Disaster Relief Unit are experts for water analysis and water quality control.

ISPUMPAVANJE VODE

'Plavi anđeli', Jedinstvena humanitarna organizacija specijalizirana za pružanje pomoći iz SR Njemačke, THW (Technisches Hilfswerk).'Plavi anđeli', obučeni volonteri s 13 pumpi odnosno HP modula su do sada napravili neprocjenjiv posao. No, ako bi ipak pokušali procijeniti količinu vode ispumpane u Bosni i Hercegovini i Srbiji u proteklom periodu to bi bilo oko 2.1biliona litara vode. Slikovito predstavljeno to bi bilo 560 Olimpijskih bazena. Takve njihove dvije pumpe istodobno radeći na jednoj lokaciji ispumpavaju oko 60.000 litara vode po satu. Statistički im je doseg oko 100.000 litara vode, no nisu smjeli koristiti maksimum kapaciteta zbog tla ispod, koji bi mogao naglo početi pucati, te napraviti veću štetu kućama okolo. Stoga, su morali biti vrlo pažljivi.

© Radiosarajevo.ba (Photo Vedrana Andric)

PUMPING OUT WATER

‘Blue Angels’, a singular humanitarian organization specialized in civil protection from the Federal Republic of Germany,THW (Technisches Hilfswerk). The ‘Blue Angels’, who trained volunteers with 13 pumps or HP modules, have performed an invaluable service so far. However, if we try to imagine the amount of water pumped out in Bosnia and Herzegovina and Serbia in recent days it would be about 2.1 billion liters. Try imagining 560 Olympic pools. Two pumps of this type working simultaneously in one location pump out about 60,000 liters of water per hour. Statistically they can reach about 100,000 liters, but they did not operate at full capacity because of the ground below, which could suddenly crack and damage the nearby houses. Therefore, they had to be very careful.

Svjetska akademija umjetnosti i nauka

su zaključili da je potrebno brzo djelovati i ne čekati spore birokratske procedure, nego stvarati "centre izvrsnosti" kako bi se što prije uhvatio korak sa globalnim trendovima u procesu obrazovanja

The World Academy of Art and Science

concluded that what needs to be done is to act quickly and not wait for slow bureaucratic procedures, but instead create “centers of excellence” in order catch up with global trends in education.

EU-USA ambasada

Ekonomski oporavak i investiranje u Bosnu i Hercegovinu postaju pitanje od još većeg značaja i hitnosti.

EU - US EMBASSY

Economic recovery and investment in Bosnia and Herzegovina is becoming a matter of even greater importance and urgency.

Na Donatorskoj konferenciji održanoj danas u Briselu

još jednom je pokazana velika solidarnost za BiH i Srbiju i prikupljeno je 809,2 miliona eura za BiH i 995,2 miliona eura za Srbiju kako bi se riješile finansijske potrebe koje za BiH iznose 650 miliona eura, a za Srbiju 830 miliona eura,rečeno je u saopštenju Evropske komisije.

© Agencija FENA

The donor conference held in Brussels

today once again demonstrated great solidarity for Bosnia and Herzegovina and Serbia and with 809.2 million euros donated for Bosnia and Herzegovina and 995.2 million for Serbia to address the financial needs which in BiH amount to 650 million euros, and 830 million in Serbia, the European Commission said in a statement.

ZAJEDNIČKA STVARNOST

"Poslije poplava na Balkanu: jedinstvo i saosjećanje. Dirljiva je regionalna solidarnost u ovom teškom periodu. Susjedne zemlje uputile su spasilačke ekipe i humanitarnu pomoć. Solidarnost koja je proizašla iz katastrofe dala je nadu. Poslije rata u 1990-im i dvadeset godina govora mržnje, humanost prevladala. Crna Gora je stavila sve svoje resurse na raspolaganje Bosni i Srbiji, Makedonija je poslala spasilačke ekipe, humanitarnu i tehničku pomoć. Za samo jedan dan građani Makedonije sakupili su za Bosnu preko 60,000$ putem telefonskih poziva. Hrvatska, čiji su pogranični gradovi takođe poplavljeni, izavila je da će zajedno sa Srbijom i Bosnom aplicirati za EU fondove za rekonstrukciju nakon katastrofe, što će pomoći tim zemljama da se suoče s posljedicama".

A SHARED REALITY

"After the Balkan floods: unity and compassion. In this difficult time regional solidarity was equally touching. Neighboring countries sent rescue teams and humanitarian aid. The solidarity that emerged from the disaster gave hope. After the war of the 1990s and 20 years of hate speech, humanity still prevails. Montenegro put all its resources at the disposal of Bosnia and Serbia, and Macedonia sent rescue teams, humanitarian and technical assistance. In just one day, the citizens of Macedonia amassed over $60,000 for Bosnia through charity telephone calls. Croatia, whose border towns also flooded, said that it will apply together with Serbia and Bosnia for EU funds for reconstruction after the disaster, which will help these countries to cope with the consequences".

IDEOLOGIJA BOSANSKOG KOMŠILUKA

Sreća u nesreći je da je, i nakon svih ovih godina propagiranja mržnje, duh nesebične solidarnosti i ljudskosti - neki to zovu "ideologijom bosanskog komšiluka" - nekim čudom preživio, i vjerujem da je samo zahvaljujući tome izbjegnuta daleko veća ljudska i materijalna tragedija.

IDEOLOGY OF THE BOSNIAN NEIGHBORHOOD

Every cloud has a silver lining, and after years of hateful propaganda, the spirit of selfless solidarity and humanity - some call it “the ideology of the Bosnian neighborhood” - miraculously survived, and I believe it is only thanks to this that we avoided far greater personal and material tragedies.

SOLIDARNOST

''Cijeli grad je poplavljen i to je jako tužno, ali tek sad sam shvatio ko je spreman da mi pomogne, a ko ne i to me jedino čini sretnim'. ''Ako ništa, iz ove nesreće sam naučio jedno, a to je da vlast ne mari za nas i svu pomoć koju sam dobio bila je od naroda''.

© Klix.ba

SOLIDARITY

“The whole town is flooded and this is very sad, but it’s only now I realize who is willing to help me and who is not, and this is the only thing that makes me happy. If anything, I learned one thing from this, and that is that the government does not care about us and any kind of help I received came from the people.”

RONIOCI INVALIDI SE UKLJUČILI U AKCIJE SPAŠAVANJA TOKOM POPLAVA

„Mogli smo mi mirno spavati i ovo sve preko televizije gledati i sigurno nam to niko ne bi zamjerio. Ali, ima nešto u čovjeku što ne dozvoljava da mirno gleda tuđu bol i patnju nego ga tjera da, rizikujući i vlastiti život, pomogne onome kome je to potrebno".

© Klix.ba

DISABLED DIVERS TAKING PART IN RESCUE OPERATIONS

“We could go on sleeping peacefully and watch this on TV and surely no one would hold it against us. But there is something in man that does not allow him to peacefully watch other people in pain but instead compels him, risking his own life, to help someone in need.”

VODA JE IZBRISALA GRANICE: U MODI JE BITI ČOVJEK!

Petar Đokić, ministar u Vladi Republike Srpske, posebno se zahvalio građanima Gradačca koji su nesebično pomogli susjedne općine u Republici Srpskoj i kako kaže "prešli preko događaja iz prošlosti i pokazali svoju ljudsku stranu".

© buziminfo.ba

WATER WIPED OUT THE BORDERS: BEING HUMAN IS IN!

Petar Đokić, a minister in the Republika Srpska government, particularly thanked the citizens of Gradačac who selflessly helped their neighboring regions in Republika Srpska and said, “We got over the events of the past and showed our human side.”

Poplave na Balkanu su izazvale masivni humanitarni odgovor bez presedana i tako izbrisale granice.

Velika solidarnost građana bez obzira na entitetsku, političku i etničku pripadnost, koji su u ovim teškim trenucima bili jedinstveni i pokazali kako bi svi u BiH trebali raditi ubuduće. Međunarodna zajednica je takođe bila ujedinjena u pružanju pomoći nastradalom području.

The floods in the Balkans launched an unprecedented humanitarian response that transcends national boundaries.

The great solidarity of the citizens, regardless of their entity, political or ethnic background, who were united in these difficult times and showed how everyone in BiH should conduct themselves in the future. The international community was united in providing help to the flooded regions.

Regiju i dijasporu širom svijeta je nakon majskih poplava

zahvatio val solidarnosti.U humanitarne organizacije i kao direktna pomoć, slili su se milijuni iz džepova građana koji su nesebičnim pozivanjem specijalne telefonske linije, donacijama, humanitarnim koncertima, i na druge načine htjeli pomoći stanovnicima poplavljenih područja.

© Kaportal.ba

After the floods in May, the region and diaspora

around the world were swept by a wave of solidarity. Humanitarian organizations were deluged with millions from the pockets of citizens who through their phone calls to a charity hotline, donations, charity concerts, and in other ways, tried to help the flooded residents.

STAND UP ZA ŽRTVE POPLAVA

Komičari iz Hrvatske, Srbije i BiH udružili snage

© jutarnji.hr

STAND UP FOR FLOOD VICTIMS

Comedians from Croatia, Serbia and BiH join forces

PEACE EVENT Sarajevo 2014

Humanitarno-mirovni koncert “Solidarni za mir“ posvećen žrtvama poplava u BiH.Poplave u BiH i regionu su ostavile katastrofalne posljedice za skoro milion ugroženih i stradalih ljudi diljem zemlje. U isto vrijeme su izbrisane entitetske i etničke granice pokazujući da solidarnost građanki i građana nema granica, jer svi zajedno ustali smo u podršci ljudima u potrebi.

PEACE EVENT Sarajevo 2014

The humanitarian-peace concert “In Solidarity for Peace” is dedicated to the flood victims in BiH. The floods in BiH and the region left disastrous consequences for almost a million afflicted people and victims across the country. At the same time, entity and ethnic boundaries were wiped out, showing that the solidarity of citizens has no limits, because we stood together to support the people in need.

UJEDINJENI U AKCIJI ZA ŽIVOT U BOJI PRIRODE

UKLJUČI SE U 'EKO ŽIVOT'. u okviru projekta "Let's do it - Očistimo zemlju za jedan dan", a usmjerena je na čišćenje korita rijeka koje su nakon poplava ostale zatrpane nepreglednim gomilama smeća.

© Novovrijeme.ba

UNITED IN ACTION FOR LIFE IN THE COLOR OF NATURE

TAKE PART IN ‘ECO LIFE’ as part of the project “Let’s Do It - Clean the Earth in a Day”, aimed at cleaning up riverbeds that in the wake of the floods were left awash in garbage.

"LJUDI LJUDIMA, POZOVI I POMOZI"

Radio televizija Bosne i Hercegovine večeras je organizirala veliku humanitarnu akciju "Ljudi ljudima, pozovi i pomozi". Svi koji nazovu na humanitarne brojeve moći će razgovarati sa onima koje nemaju priliku da susretnu u svakodnevnom životu i istovremeno budu humani, svaki poziv je direktna donacija 2 KM za pomoć obnovi zdravstvenihustanova.

© kaportal.ba

“PEOPLE TO PEOPLE, PHONE IN AND HELP”

The Public Broadcasting Service of Bosnia and Herzegovina organized a big benefit drive “People to People, Phone in and Help.” Everyone who dials one of the charity numbers will be able to talk to people they cannot meet in everyday life, while at the same time showing humanity. Each call represents a direct donation of 2 BAM to help the reconstruction of health facilities.

VOLONTERI

Hiljade volontera iz Sarajeva, Zenice, Mostara, Konjica, Banje Luke i brojnih drugih gradova pomagali su građanima Maglaja u čišćenju i saniranju objekata i ulica nakon katastrofalne poplave koja je doslovno potopila grad.

© source.ba

VOLUNTEERS

Thousands of volunteers from Sarajevo, Zenica, Mostar, Banja Luka and many other cities helped the people of Maglaj in clearing and repairing buildings and streets after the catastrophic floods that literally sank the city.

HUMANITARNI BROJ 1458

dobio je posebnu promociju. Tako se u mnogim lokalima širom Republike Srpske kafa plaća upravo pozivom na 1458. Pojedine pekare odredile su cijenu hljeba kao poziv na 1458.

© Bigportal.ba

CHARITY PHONE LINE 1458

got special promotion. In many pubs throughout Republika Srpska coffee costs one call placed to 1458. Some bakeries set the price of bread at one call to 1458.

OBNOVA

Naša Fondacija 'Proplan' ide tamo gdje niko neće, tamo gdje su stari, bolesni, iznemogli, siromašni. Vidjeli smo očaj, bijedu i strah i političare i ove lokalne, ali i one na višim nivoima, kojih se sve ovo, kroz šta su ljudi prošli, kao da ne tiče. Mi smo došli u Bosnu, donijeli novac, doveli volontere i pomažemo, to nam je prioritet.

RECONSTRUCTION

Our foundation 'Proplan' is going where others refuse to go, to the old, sick, ailing and poor people. We saw despair, misery and fear, and the politicians, both local and also those higher up, who acted like what those people were going through didn’t concern them. We come to Bosnia, brought money, brought volunteers and we are helping, this is our priority.

KAMPANJA 'KAD SE SRCA SLOŽE

Ovo je jedinstvena regionalna inicijativa koja želi da pomogne da se poplave ne zaborave i da stvori održivu platformu za podizanje svijesti i prikupljanje pomoći. Ova inicijativa Superar BiH iz Srebrenice, dio je redovnih aktivnosti ove organizacije u promovisanju solidarnosti i pomirenja unutar zajednica, kao i preko granica.

© www-esrebrenica.ba

‘WHEN HEARTS UNITE’ CAMPAIGN

The campaign “When Hearts Unite” is a regional initiative that wants to help preserve the memory of the floods and create a sustainable platform for raising awareness and gathering support. This initiative by Superar BiH from Srebrenica is part of the organization’s regular activities in promoting solidarity and reconciliation within communities as well as across borders.

PROCJENE POTREBA ZA OPORAVKOM I SANACIJAMA – 4 MILIJARDE KM

„Svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini proveli su Procjenu potreba za oporavkom i sanacijama nakon razarajućih poplava, koje su zahvatile velike dijelove zemlje od 14. do 19. maja 2014. godine. Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka, u okviru Zajedničke deklaracije potpisane 2008.godine, podržale su ovaj proces pružanjem resursa i tehničke podrške.

Glavni nalazi Sažetka pokazuju da ukupne ekonomske posljedice ove katastrofe iznose 3,98 milijardi KM. Najviše su pogođeni privatni sektor, porodična, mala, srednja i velika preduzeća, poljoprivredni proizvođači, uključujući i neutvrđen broj ugroženih sektora građana. Za FBiH, ukupne posljedice (štete i gubici) iznose 2,03 milijardi KM, za RS 1,89 milijardi KM, te za Brčko Distrikt 57,89 miliona KM.

Procjena je obavljena za šest sektora i tri tematske grupe, čime su obuhvaćena djelimično ili potpuno uništena sredstava koja će se morati popraviti, zamijeniti ili obnoviti. Takođe su procijenjeni povezani gubici, koji uključuju gubitke u proizvodnji, prihodima, kućanstvima i zapošljavanju, kao i smanjen pristup uslugama i robama, povećanje troškova za društvo i vlasti, te izmijenjeni rizik.“ (Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalnog predstavnika EU)

Sažetak procjene potreba za oporavkom i sanacijama: LINK

Sažetak tabela procjene potreba za oporavkom i sanacijama: LINK

Prezentacija procjene potreba za oporavkom i sanacijama: LINK

POST-RECOVERY NEEDS ASSESSMENT – DAMAGES OF 4 BILLION KM

„Authorities of Bosnia and Herzegovina at all levels have conducted an assessment of the post disaster recovery needs caused by the devastating floods, which affected large parts of the country from 14-19 May 2014. The European Union, the United Nations and the World Bank, within the framework of the Joint Declaration signed in 2008, supported this process by providing resources and technical support.

The main findings in the executive summary show that the total economic impact of the disaster is 3.98 billion KM. Most of it impacted the private sector, family, small, medium and large businesses, and agricultural producers, including an undefined number of vulnerable sectors of the population. For the Federation of BiH, the total effects (damages and losses) are 2.03 billion KM, with 1.89 billion KM for Republika Srpska and 57.89 million KM for the Brcko District.

The assessment was undertaken for six sectors and three thematic groups, resulting in a quantification of the partial or total destruction of assets that will have to be repaired, replaced or reconstructed. It also provides an estimate of the related losses, which include losses in production, income, livelihoods and employment as well as diminished access to services and goods, increased costs for society and government, and altered risk.“ (Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina and EU Special Representative)

The executive summary of the Recovery Needs Assessment: LINK

The summary tables of the Recovery Needs Assessment: LINK

The Recovery Assessment Needs presentation: LINK


PREVENCIJA
- ZAJEDNIČKA STVARNOST

Znanstvenici kažu da će regija zapadnog Balkana u idućim desetljećima biti pogođena ekstremnim vremenskim prilikama – poplavama, požarima, sušama… Zbog toga moramo raditi na prevenciji.

PREVENTION
- A SHARED REALITY

Scientists say that the Western Balkan region faces extreme weather in the coming decades - floods, fires, droughts... This is why we have to work on prevention!

ZAJEDNIČKA STVARNOST

„Znanstvenici kažu da će regija zapadnog Balkana u idućim desetljećima biti pogođena ekstremnim vremenskim prilikama – poplavama, požarima, sušama… Zbog toga moramo raditi na prevenciji. Moramo imati planove i odgovarajuću infrastrukturu, raditi i na planovima rizika da se spriječi katastrofa. Vode se ne izlijevaju samo na jednome mjestu, već preko granica. Prevencija se mora raditi na regionalnoj razini.“ (Stephan Fuele, Commissioner responsible for the enlargement of the EU)

A SHARED REALITY

„Scientists say that the Western Balkan region faces extreme weather in the coming decades - floods, fires, droughts... This is why we have to work on prevention. We need to have plans and adequate infrastructure, develop plans to prevent disasters.Waters are not overflowing in just one place, but across borders. Prevention has to be pursued at the regional level.“ (Stephan Fuele, Commissioner responsible for the enlargement of the EU)

ZAJEDNIČKA STVARNOST

„Prvi izazov i cilj je okupiti financije. Svatko tko zna povijest ove regije zna zašto mi naglašavamo kako moramo regiju obnoviti zajedno. Potrebna je suradnja i na administrativnom i političkom planu, sustavi za uzbunu, koordinaciju odgovora. Prirodna katastrofa koja nas je pogodila nije poznavala granice, ali i da solidarnost susjeda kako unutar BiH, tako i regije te EU-a također nije poznavala granice.“ (Laurent Fabius, Francuski ministar spoljnjih poslova)

A SHARED REALITY

„The first challenge is to collect funds. Anyone who knows the history of this region knows why we lay emphasis on rebuilding the region as a whole. Cooperation is required both at the administrative and political level - alert systems, coordinating responses. The disaster that hit us knew no boundaries, but it also knew no limits of solidarity within BiH and the region and within the EU.“ (Laurent Fabius, The French Minister of Foreign Affairs)

ZAJEDNIČKA STVARNOST

„Dugoročno ćemo raditi na projektima prevencije poplava zajedno s ostalim međunarodnim finansijskim organizacijama“.

A SHARED REALITY

“We will work on long-term flood prevention projects together with other international financial organizations.”

ZAJEDNIČKA STVARNOST

„Sada je prilika da se izvuku pouke za izgradnju efikasnog sistema za odbranu od poplava i upravljanje vodama, što podrazumijeva inoviranje i prilagođavanje važećih propisa i planova i izgradnju efikasnog institucionalnog okvira koji treba da obezbijedi efikasno djelovanje u slučaju pojave elementarnih nepogoda i preveniranje posljedica. Jer, što je planiranje, preveniranje i organizacija efikasnija to su posljedice manje.“

A SHARED REALITY

„Now is the chance to learn the lessons about building efficient flood control and water management systems, including innovation and adjustment of existing regulations and plans, as well as building an efficient institutional framework which should ensure more effective action in the event of natural disasters and the prevention of consequences. Because the greater the planning, prevention and organizing, the less severe the consequences are.“

ZAJEDNIČKA STVARNOST

BiH i Srbija su svjesne potrebe za unaprijeđenjem njihovih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa, mehanizama i infrastrukture, stoga će razviti integrisano mapiranje rizika od poplava i procjenu mogućih šteta. Također će razviti temeljne planove za upravljanje rizikom od poplava te predstaviti odgovarajuće urbanističke i planove korištenja zemljišta promovišući održive prakse korištenja tla koje će unaprijediti zadržavanje vode. Paralelno s tim, potrebno je pojačati rad na odbrani od poplava i infrastrukturi koja će biti otporna na klimatske promjene.

A SHARED REALITY

BiH and Serbia are aware they need to raise their disaster risk reduction capacities and improve their mechanisms and infrastructure, and therefore will develop integrated flood risk mapping and damage assessment. They will also develop sound flood risk management plans and introduce proper land and urban use planning, promoting sustainable land use practices that improve water retention. At the same time, work on flood defenses and climate resilient infrastructure needs to be enhanced.

UMIJEĆE KORISNOSTI

Novi vid aktivizma (dio radnog vremena provesti na akcijama)!

© 24satainfo.org

THE ART OF USEFULNES

A new form of activism (spend part of the work day volunteering)!

ZAJEDNO U OBNOVI-DRUŠTVENO KORISNI RAD

Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je objavio Javni poziv za učešće u Programu javnih radova "Zajedno u obnovi“.Cilj je društveno korisnim radom omogućiti privremeni radni angažman nezaposlenih osoba i ublažavanje socijalno-ekonomskih i drugih posljedica prouzrokovanih katastrofom.

TOGETHER IN RECONSTRUCTION – COMMUNITY WORK

The Federal Employment Bureau (FZZZ) announced today a call for participation in the program “Together in Reconstruction”. The aim is to enable temporary employment to the unemployed through community work and alleviate the socio-economic and other consequences caused by the disaster.

Šta je pozitivno?

SOLIDARNOST: spasioci,rafteri,gorska sluzba spasavanja, gradjani jedni drugim, volonteri, humanitarna, civilna zastita, Oružane snage BiH, operacija 'Zajednički napor 2014'; EUFOR, medjunarodni timovi za katastrofu, drustvene mreze-organizovanje pomoci, donacie, regionalna solidarnost, pomoc dijaspore.. HUMANITARNI KONCERTI U CIJELOJ REGIJI ZA POMOĆ ŽRTVAMA POPLAVLJENIH PODRUČJA

What is positive?

SOLIDARITY: rescuers, rafters, mountain rescue service, the citizens for one another, volunteers, humanitarian workers, civil defense, BH armed forces operation: ‘Joint Effort 2014’, EUFOR, international disaster teams, social networks - organizing aid, donations, regional solidarity, help from the diaspora... CHARITY CONCERTS FOR FLOOD VICTIMS THROUGHOUT THE REGION

HUMANITARNA REVOLUCIJA

Ovo je humanitarna revolucija. Srbija-Bosna-Hrvatska:'oni su nam susjedi, 300 km od Zagreba' . (Stjepan Krznarić u tv emisiji Kod Stankovića, HRT 1)

CHARITY REVOLUTION

This is a humanitarian revolution. Serbia-Bosnia-Croatia, they are our neighbors, 300 kilometers from Zagreb. (Stjepan Krznarić in the TV show “Nedjeljom u 2”, HRT 1)IZVORI
Kao dio naše istraživačke metodologije koristili smo izvore Otvorenih informacija - one koje su bile dostupne i raspoložive svakom ko ima pristup Internetu. Na taj način, mogli smo da kontekstualiziramo i vizualiziramo sadržaj kao refleksiju lokalnih medija i praćenje događaja od strane međunarodne zajednice.

SOURCES
As part of our research methodology, we have used Open Information sources - those that were accessible and available to anyone with the access to the Internet. In that way, we were also able to contextualize and visualize content as a reflection of local media and international community coverage of the event.

24sata.info, abc.ba, Agencija Anadolija, Agencija FENA, Agencija HINA, agroklub.com, backstage.ba, balkans.aljazeera.net, bedem.rs, beta TV Palma plus, BH dani, bh-index.com, bhrt.ba, bigportal.ba, bih-x.info, blic.rs, blogger.com/profile/03654333713863210481, bosnapress.com, buka.com-fena, buziminfo.ba, cafe.ba, Caritas, cazin.net, Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), DEPO ISTRAŽIVANJE/ EVROPSKE INTEGRACIJE I BUDUĆNOST BIH, depo.ba, depo.ba/BLIN MAGAZIN, depo.ba-blog, dnevno.ba, dw.de, e-novine, EPA, esrebrenica.ba, EUFOR, europa.ba, Facebook, foca-online.info, Fokus magazin, Front, glas-bosne.com, glasbrotnja.net, globus.hr, gorazdeonline.ba, haller.bloger.ba, Haris Begic, Hercegovina.info, heybrian.com, infoglobal.info, Instagram, jabuka.tv, Jutarnji.hr, kaportal.ba, klix.ba, krupljani.ba, kurir-info.rs, lupiga.com, maglaj.net, mediamax.am, metro-portal.hr, mostarski.net, msb.gov.ba, nap.ba, nato.int, nezavisne.com, novosti, novovrijeme.ba, osce.org, oslobodjenje.ba, ostraluka.com, peaceventsarajevo2014.eu, pescanik.net, pogled.ba, portal24h.ba, Radio Slobodna Evropa, radio-feral.ba, radiokotor.info, radiosarajevo.ba, radiosrebrenik.ba, revicon.info, RFE, rkp.ba, rokaj.ba, sarajevo-airport.ba, sarajevo-co.ba, senzacija.ba, SKD Prosvjeta (prosvjeta.net), slobodnaevropa.org, avaz.ba, source.ba, sport.ba, sportsport.ba, sutra.ba, tacno.net, tdi.ba, The Guardian/Depo Portal, tnt.ba, tuzlanski.ba, tvsa.ba, UN BiH, večernji.hr, vijesti.ba, youtube/hrt1, zasvakodijete.ba, zdk.ba


Dialogue - BiH2.0 - Dijalog is committed to promoting Open Policy, Open Information, and Open Government across Bosnia-Herzegovina.
Dialogue - BiH2.0 - Dijalog je posvećena promociji otvorenog pristupa politici, informacijama i djelovanju vlasti, na prostoru Bosne i Hercegovine.